4.

                                       HOOFSTUK 5  

 ʼn NUWE MENS-RAS

 

Dit was nie die glinster in 'n man se oog nie. Dit was nie 'n drang wat woed in 'n man se vlees nie. Dit was geen mens se besluit nie. Dit was uit en uit die Vader se wilsbesluit om mense na Christus te trek (Joh. 6:44). Wanneer daardie persoon glo in die Here Jesus Christus, is dit die Vader wat die wedergeboorte laat plaasvind, waardeur hy 'n kind van God word. Dit is Hy wat dit inisieer.

 

… aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit … uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. (Joh. 1:12-13)


Dis God die Vader wat die wedergeboorte inisieer. Die wedergeborene is uit God gebore (1 Joh. 2:29; 3:9). God plant sy onverganklike saad in daardie mens. Wat wil jy vir my sê dit is soos wanneer 'n mens verwek word? Net so. Behalwe dat hier die saad vanaf God die Vader kom en onverganklike saad is. … want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.

(1 Pet. 1:23)


Gebore uit onverganklike saad - die saad (Grieks: sperma) van God (1 Joh. 3:9). Dit is iets uit die hemelse en geestelike dimensie. Dit is iets wat nie oud word of ooit sal vergaan nie. Gebore deur die woord van God. Die Woord van God is sy saad. Onthou wat Jesus gesê het 'n Wat uit die gees gebore is, is gees. Die Heilige word aan almal gegee wat weergebore word en die Gees leer en lei ons nou. Omdat ons die Heilige Gees het, het ons ook die Gees van Christus (Rom 8:9) dit is die dieselfde gees (Joh 3:6). Maar wie die Here aanhang [met die Here verenig—1983 vertaling] is een gees met Hom…. julle gees wat aan God behoort. (1 Kor 6:17, 20).

 

Wanneer die spermsel van die man verenig met die kern van die lewelose eiersel in die vrou, word 'n nuwe lewe verwek. Net so by die wedergeboorte word Gees van God verenig met die kern van die mens se gees, satan se natuur word verwyder in sy lewelose gees, waar daar nou oombliklik 'n nuwe lewe verwek word.  


Soos ons vroeër verduidelik het, die gees is waar die ware identiteit en diepste wese van die mens gesetel is. Dit is presies daar waar die verwekking van nuwe lewe plaasvind. Dit beteken 'n totale herskepping van nuwe lewe en 'n nuwe identiteit. Dis nie 'n kwessie van God wat mense verander of suiwer van sonde nie - dis 'n algehele vervanging van jou vorige natuur met Goddelike natuur (2 Pet 1:4). En net soos die saadvloeistof die “vervoermiddel” is vir die saad van die man, is die Heilige Gees die Een wat die wedergeboorte bewerk in die persoon se innerlikek. Die Skrif leer ons dat die Heilige Gees by uitstek getuig, onderrig, tot geheue roep, en veral Christus aan ons openbaar. Hierdie funksies lê by die verstand (Engels: mind), waar die denke, gedagtes, wil en emosies gesetel is—m.a.w. die siel van die mens. En dis presies daar (by die siel) waar die Heilige Gees werksaam is.


God, die Vader, volgens sy eie besluit, plant sy Saad in die kern van die persoon se wese, sy gees. Daardie persoon se gees, wat eers dood was met satan se natuur/gees, is nou gevul met nuwe lewe. Ek wil vra dat jy hieroor besin voor jy verder lees. Besef jy watter wonderwerk die wedergeboorte is? Jou wedergeboorte is die grootste oomblik in jou lewe op hierdie aarde - groter as jou troue, groter as toe jou eerste kind gebore is, groter as toe jy jou hoogste professionele kwalifikasie ontvang het. Wat is die effek van die wedergeboorte? 'n Totale nuwe lewe is verwek. Al is elke ware Christen wedergebore, weet meeste nie wat die wedergeboorte behels en die implikasies daarvan is nie. Dit is die geboorte van iets nuuts. Dit is nie dat die persoon verander het nie, of opgegradeer of vernuwe is nie. Dit is die bonatuurlike geboorte van 'n nuwe mens-ras, 'n lid van die Christus-mens-ras. 'n Wese wat nie bloot deel is van Sy gewone skepping nie, maar deur geboorte verwek is deur God.


… iemand wat één is met Christus, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier. (2 Kor. 5:17—Nuwe Lewende Vertaling) Loop jy met skuldgevoelens rond? Is jy in die verlede mishandel? Dra jy letsels vanaf jou kinderjare? As jy wedergebore is, is dit alles van die verlede! Dit is oorgeneem deur iets wat baie gewigtiger is! Die wedergeboorte van die nuwe mens is 'n waterskeiding gebeurtenis. Jy is dan 'n kind van God die Vader omdat Hy jou verwek het en omdat Sy Eniggebore Seun één geword het met jou. Dink daaraan … God die Vader is jou nuwe Pa! Christus woon nou in jou, en daardie nuwe “Christus– mens” kan nie meer sondig nie!


Elkeen wat uit God gebore is, Doen geen sonde nie, Omdat sy saad in hom bly; En hy kan nie sondig nie, Want hy is uit God gebore. (1 Joh 3:9) Dink daaraan: jy het Christus in jou!- Die Heilige Gees en die woord van God is 'n volledige Saad wat die lewe en natuur van God bevat (Kol. 2:9-10)! Soos Paulus gesê het: Ek is met Christus gekruisig, ... en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my…  (Gal 2:20) Iets wat belangrik is, net Christus in jou maak jou volkome niks anders in hierdie lewe.


Die wedergebore gelowige kan nie meer sondig nie! Sy sondige natuur is vervang deur Christus se natuur. Maar ons vind steeds sonde by gelowiges! (Sien 1 Joh 1:8). Is daar 'n teenstrydigheid in die Skrif? Hier is die antwoord: Dit is nie die gelowige self wat sondig nie. Dis nie sy ware kernbestaan wat sondig nie, maar eerder die sonde wat nog in hom woon (Rom 7:17){oorblysels van die satan natuur wat nog agter gebly het in ons siel}. In sy gees is nie sonde nie, want Christus wat nie sondig nie, is verenig met sy gees (1 Kor 6:17) en is sy enigste lewe (1 Joh 5:12). Waar woon die sonde dan? In die ander twee elemente van sy menswees: die siel en die liggaam. Kyk weer na die skets.                                   


  Ons kan in ons gees nie meer sondige wees nie


Dit is in die siel waar die eintlike stryd van die gelowige lê. Dis daar waar oorblyfsels is van verkeerde gedagtepatrone, gewoontes en “besoedeling” van ons vorige vader. Dis daar waar die Heilige Gees grootliks in werking is en dis daar waar die vernuwing van gemoed met plaasvind (Rom 12:2). God is gees, Hy is liefde en Hy is Lewe. Die wedergeboorte is 'n liefdesdaad van God die Vader waardeur Hy die gelowige die hoogste vorm van lewe gee – God se eie oorvloedige lewe (Joh 10:10). Daardie oorvloedige lewe is niks anders as Christus self nie (Kol 3:3-4). Hy sal nie Homself forseer op jou nie, maar jy kan Hom vrywilliglik beheer gee oor jou hele menswees. Jy kan Hom toelaat om oor jou siel en liggaam te heers sodat Hy Homself kan uitleef en manifesteer deur jou innerlike en jou liggaam. Jy kan Hom laat regeer in siel en liggaam, en uit jou laat straal volgens jou unieke persoonlikheid. Ons dra altyd die sterwe van Jesus in ons liggaam saam sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam.

…Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. (2 Kor 4:10, 16 - Nuwe Lewende Vertaling) Daardie spontane uitleef van Christus, is soos water wat uitborrel uit 'n fontein. (Joh 7:38). Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Kyk na die skets:

                               


Christus se karakter kom uit ons soos lewende water


Dit kan nie deur ons eie werke gebeur nie. Dit begin by God se ingryping in ons lewens deur die wedergeboorte. Die Skrif leer ons kan met sekerheid weet of ons wedergebore is – sien Rom. 8:16, 1 Joh. 5:13). As jy onseker is of jy wedergebore is, al wat jy jouself hoef te vra, is: glo ek in Jesus as die Christus - dit wil sê as die enigste een wat my kan red (sien Hand 16:31, 1 Joh 5:1)? As jy sê ja, en dit opreg bedoel, is jy wedergebore. Prys die Vader! Dan moet jy begin verstaan dat Christus in jou is en Hy jou enigste ware lewe is. Dan moet jy die Heilige Gees toelaat om Hom wat in jou is aan jou te openbaar, sodat jy Hom beter kan leer ken, asook die omvang van sy onpeilbare liefde. Laat die Heilige Gees deur Sy openbaring jou meer en meer die betekenis en implikasies van die misterie van die wedergeboorte insien en waardeer (Joh 14:20, Efes 3:14– 19). Om hierdie openbaring van die Heilige Gees te ontvang sal ons moet die bybel bestudeer waar hierdie spesifieke boodskap net vir God se kinder geskrywe is. Met ander woorde ons moet net luister na preke wat gaan oor die wedergebore en die misterie (Rom 16:25)

Aan Hom (H/G maak ons vas in hierdie boodskap) dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is, (Paulis is die enigste apostel wat hierdie openbaring gekry het en hy noem dit

sy evangelie)


Alle eer en liefde aan ons Vader wie ons in Christus as Sy eie kosbare kinders verwek het, om in Sy huis in die hemel te woon. In Sy huis sal ons met volle blydskap saamverkeer met Hom, tot in ewigheid… (Efes 2:7).


                                                                  xxx

                                                                    4.

Laai hierdie artikel “Die Geestelike Geboorte.pdf” hier af.